Sayın kullanıcı, Toysmar Oyun  Grupları- Bayram Algümüş (TOYSMAR) olarak “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında; özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere web sitemizi kullanırken tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin kanuna uygun olarak toplanması ve işlenmesi adına sizlere işbu Aydınlatma Metni doğrultusunda bazı bilgilendirmelerde bulunmaktayız. Özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere; bu verilerin toplanması ve işlenmesi safhasında veri sorumlusunun ve temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılacağını, sizlerden kişisel veri toplamamızın hukuki sebeplerini ve ilgili kişi sıfatıyla sahip olduğunuz hakları bulabileceğiniz bu Aydınlatma Metnini dikkatle okumanız tavsiye olunmaktadır. Metni daha iyi anlayabilmeniz adına KVKK içerisinde yer alan bazı terimlerin karşıladıkları anlamları aşağıda bilginize sunarız:

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,
İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
Kurum : Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan ger